Vyhlásenie mimoriadnej situácie

V katastri obce Stakčín na ceste III/3892 medzi obcami Stakčín a Kalná Roztoka (ckm cca 1,500 – 1,550) došlo v dôsledku prírodných síl a záťaže na cestné teleso bežnou nákladnou a osobnou dopravou k mimoriadnej udalosti – svahová deformácia na úseku cca 50 m. Na uvedenom úseku cesty je vážne ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nakoľko sa cestné teleso naďalej zosúva a z tohto dôvodu je trvale obmedzená  premávka motorových vozidiel ZDZ, len v jednom jazdnom  pruhu. Vážne ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste III/3892 medzi obcami Stakčín – Kalná Roztoka, ktorá má strategický význam pre občanov žijúcich v Kalnej Roztoke, Klenovej a Ruskej Volovej z dôvodu  dopravného spojenia v prípade možných mimoriadnych udalostí v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení, kedy môže dôjsť k  ohrozeniu ľudí na zdraví, živote a majetku, či životnom prostredí a zásobovaní  alebo v obojstrannom spojení s centrom priorít záujmov občanov v smere Ruská Volova – Stakčín, Snina…(lekár, zamestnanie, škola a pod.). Vyhlásenie mimoriadnej situácie navrhol aj Krízový štáb obce Stakčín a pozvaní odborníci na mimoriadnom zasadnutí zo dňa 16.04.2018.

Z týchto dôvodov obec Stakčín, zastúpená starostom obce Jánom Kerekaničom, podľa § 15ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v platnom znení

vyhlasuje

dňa 16.apríla 2018 o 12,00 hodine v katastrálnom území obce Stakčín na ceste III/3892 medzi obcami Stakčín – Kalná Roztoka ckm cca 1,500 – 1,550

mimoriadnu situáciu.

Počas trvania mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie a zamedzenie následkov mimoriadnej udalosti realizovaním rekonštrukčných prác na cestnom telese postihnutého územia. Organizáciou stavebných prác a osadením dopravného značenia musí byť zabezpečená regulovaná nákladná a osobná doprava ako aj bezproblémová činnosť zložiek integrovaného záchranného systému na tomto úseku cestnej komunikácie.

Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

Správca cesty musí na vlastné náklady bezodkladne vykonať nevyhnutné stavebnotechnické opatrenia  k eliminácii rizika zosuvu cestného telesa v úseku poškodenia svahovými deformáciami. Dopravným značením a organizáciou prác znížiť riziko ohrozenia pri zabezpečovaní regulovanej dopravy a zabezpečiť dispečerskú a spravodajskú službu pre potreby operatívneho riadenia a pre informovanie širokej verejnosti o situácii z hľadiska zjazdnosti a plynulosti dopravy. Účastníci  cestnej dopravy budú povinní  rešpektovať DDZ. OR PZ v Humennom  zvýši dopravnú kontrolu na predmetnom úseku cesty. Zložky IZS budú musieť byť prostredníctvom OÚ Snina informované o obmedzeniach cestnej premávky na uvedenom úseku. V prípade totálneho poškodenia komunikácie je nutné mať pripravené návrhy na možnú obchádzku na zabezpečenie bežného života mimoriadnou udalosťou dotknutého obyvateľstva.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Stakčíne, 16.4.2018                                                                       Ján  Kerekanič

Č.j. 196-05/2018                                                                     starosta obce