Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Územný plán obce

                                                                                        Mapa obce Stakčín

 

                                                                ZMENY A DOPLNKY č.4 ÚPN-O STAKČÍN r. 2021 

 Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Stakčín boli schválené na zasadnutí Zastupiteľstva obce Stačkín dňa 10.12.2021 Uznesením č. 368/2021 a Uznesením č. 387/2021 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Stakčín č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná  časť vyššie uvedenej územnoplánovacej dokumentácie s účinnosťou od 15.01.2022.

Textová časť:

Stiahnuť: _Sprievodná správa_úplné znenie

Stiahnuť: _Záväzná časť_úplné znenie

Stiahnuť: _VZN obce Stakčín č.2-2021

Stiahnuť: _Príloha k VZN obce Stakčín č.2-2021_Záväzná časť_skrátená verzia

Stiahnuť: _Príloha k Záväznej časti_ Schéma záväzných častí a VP_náložka

 

Grafická časť:

Stiahnuť: _Komplexný urbanistický návrh_10000_náložka

Stiahnuť: _Komplexný urbanistický návrh_10000_podklad

Stiahnuť: _Komplexný urbanistický návrh_10000_sútlač

Stiahnuť: _Výkres priestor. usporiadania a funkč. využív. územia, doprava_2880_náložka

Stiahnuť: _Výkres priestor. usporiadania a funkč. využív. územia, doprava_2880_podklad

Stiahnuť: _Výkres priestor. usporiadania a funkč. využív. územia, doprava_2880_sútlač

Stiahnuť: _Výkres verejnoprospešných stavieb_

Stiahnuť: _Legenda k Verejnoprospešným stavbám

Stiahnuť: _Perspektívne použitie poľnohosp. pôdy na nepoľnohosp. účely_5 000

 

 

                                                                ZMENY A DOPLNKY č.3 ÚPN-O STAKČÍN r.2021

Zmeny doplnky č.3 Územného plánu obce Stakčín boli schválené na  zasadnutí Zastupiteľstva obce Stakčín dňa 25.06.2021 Uznesením č. 330/2021 a Uznesením č. 331/2021 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Stakčín č.1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť vyššie uvedenej územnoplánovacej dokumentácie s účinnosťou od 30.07.2021.

Textová časť:

Stiahnuť: Sprievodná správa- úplné znenie

Stiahnuť:  Záväzná časť – úplné znenie

Stiahnuť: VZN obce Stakčín č. 1-2021

Stiahnuť: Príloha k VZN č. 12021- Záväzná časť

Stiahnuť: Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

Grafická časť:

Stiahnuť:  Komplexný urbanistický návrh_10 000_náložka

Stiahnuť: Komplexný urbanistický návrh_10 000_podklad

Stiahnuť:  Komplexný urbanistický návrh_10 000_sútlač

Stiahnuť:  Výkres priestor. usporiadania a funkč. využív. územia, doprava_2 880_náložka

Stiahnuť:  Výkres priestor. usporiadania a funkč. využív. územia, doprava_2 880_podklad

Stiahnuť:  Výkres priestor. usporiadania a funkč. využív. územia, doprava_2 880_sútlač

Stiahnuť:  Perspektívne použitie poľnohosp. pôdy na nepoľnohosp. účely_5 000_náložka

Stiahnuť:  Perspektívne použitie poľnohosp. pôdy na nepoľnohosp. účely_5 000_podklad

Stiahnuť.  Schéma verejnoprospešných stavieb_náložka

Stiahnuť:  Schéma verejnoprospešných stavieb_podklad

 

 

                                                ZMENY A DOPLNKY č.2  ÚPN-O    STAKČÍN r.2020

Stiahnuť: ZaD č.2 ÚPN-O Sprievodná správa čistopis – 2020

Stiahnuť: ZaD č.2 ÚPN-O Komplexný urbanistický návrh – 2020

Stiahnuť: ZaD č.2 ÚPN-O Komplexný návrh a doprava – 2020

Stiahnuť: ZaD č.2 ÚPN-O TV, voda, plyn

Stiahnuť: ZaD č.2 ÚPN-O TV, energetika, káble

Stiahnuť: ZaD č.2 ÚPN-O Schéma záv. časti sútlač – 2020

Stiahnuť: ZaD č.2 ÚPN-O Záväzná časť úplné znenie – 2020

 

ZMENY A DOPLNKY č.1  ÚPN-O STAKČÍN  r.2008

Stiahnuť:  ZaD č.1 ÚPN-O Sprievodná správa r.2008

Stiahnuť:  ZaD č.1 ÚPN-O Použitie pôdy na nepoľnohospodárske účely

Stiahnuť:  ZaD č.1 ÚPN-O Regulatívy pre územný rozvoj, plné znenie

Stiahnuť:  ZaD č.1 ÚPN-O Výkres – Použitie pôdy na nepoľnohospodárske účely

Stiahnuť:  ZaD č.1 ÚPN-O Výkres – Ochrana prírody, systém ekologickej stability

Stiahnuť:  ZaD č.1 ÚPN-O Širšie vzťahy 1

Stiahnuť:  ZaD č.1 ÚPN-O Komplexný urbanistický návrh

Stiahnuť:  ZaD č.1 ÚPN-O Širšie vzťahy 2

Stiahnuť:  ZaD č.1 ÚPN-O Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia obce

 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STAKČÍN  r. 2002

 

 

 

 

 

 

 

.