„Návrh“ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STAKČÍN číslo 1/2019

VZN dotácie 1-2019

Dátum vyvesenia:07.02.2019
Dátum zvesenia:22.02.2019
Zodpovedný:Miroslav Bober
Popis: