Obec

Melánia Nergešová

-samostatná odborná referentka, zodpovedná za úsek:

 •     sekretariát starostu
 •     správa registratúry a podateľňa
 •     pokladňa
 •     úsek sociálnych vecí a rodiny
 •     správa poplatkov za hrobové miesta
 •     tel.č.: 057/7582620

 

Mária Dereninová

 matrikárka obce a zodpovedá za úsek:

 • matriky
 • evidencie daní a poplatkov
 • osvedčovanie a overovanie  podpisov a fotokópií
 • evidencie obyvateľov
 • tel.č.: 057/7674305

 

Mgr. Tatiana Serdulová 

– zodpovedá za úsek:

 • účtovníctva
 • ekonomickej a personálnej agendy
 • tel.č.: 057/7674307

 

Juraj Hudak

 • referát správy majetku
 • technický pracovník zodpovedný za úsek verejnoprospešnej činnosti obce
 • malé obecné služby
 • tel.č.: 0911 610 396

 

Ing. Ján Čornanič

 • hlavný kontrolór obce

 

Ing. Miroslav Drančak

 • výstavba a územné plánovanie
 • životné prostredie

 

Miroslav Bober 

 • vedúci referátu Obecného kultúrneho strediska
 • Stakčínske noviny
 • administrácia webovej stránky – stakcin.eu
 • tel.: 0905 550 669

 

Milan Suč 

 • správca domu kultúry

 

Jarmila Timková

 • koordinátor aktivačnej činnosti

 

Peter Koribanič

 • správca domu smútku a obecného cintorína
 • vodič traktora

 

Marián Kapráľ 

 • správca budovy obecného domu
 • správca turistickej ubytovne
 • obsluha plynových kotlov
 • vodič

 

Miroslav Sura

 • úprava verejnej zelene

 

Martin Olach

 • úprava verejnej zelene

 

Eva Rosičová

 • upratovačka

 

Úradné hodiny

Pondelok:  7.30 – 15.30
Streda:       7.30 – 16.30
Piatok:       7.30 – 15.00