VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STAKČÍN číslo 3/2011

VZN č.3_2011