Všeobecne záväzné nariadenie obce Stakčín číslo 1 / 2019.

VZN č.1 – 2019