Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci referátu kultúrneho strediska obce Stakčín

 

 

 

Obecný úrad Stakčín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: vedúci referátu kultúrneho strediska obce Stakčín.

Kvalifikačné predpoklady:

– minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

– počítačové zručnosti (Word, Excel, PowerPoint, internet)

– ovládanie slovenského jazyka po lexikálnej, štylistickej a gramatickej stránke

– kultúrny rozhľad

– spoločenské vystupovanie, komunikatívnosť, flexibilita

Súčasťou výberového konania bude pohovor, na ktorom budú preverené jazykové a počítačové znalosti uchádzača a jeho kultúrny rozhľad. Vodičský preukaz skupiny B je výhodou.

Záujemcovia o túto pozíciu sa môžu prihlásiť do 25.12.2018 na obecnom úrade v Stakčíne. K žiadosti o túto pozíciu pripoja profesijný životopis.

 

Miroslav Bober

starosta obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stakčín.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stakčín.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Stakčín podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 v platnom znení vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Stakčín, ktoré sa uskutočnia dňa 22.2.2019. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce musia doručiť svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke s nápisom „Neotvárať – voľba HK obce Stakčín“  najneskôr do 14. 02. 2019 do 15,00 hod. do podateľne obecného úradu v Stakčíne, SNP 574/6, 067 61 Stakčín. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a overená  kópia dokladu o vzdelaní.

Obecné zastupiteľstvo určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce  40  hodín mesačne. Funkčné obdobie zvoleného hlavného kontrolóra obce Stakčín začína dňom 1. 3.2019.

Voľby hlavného kontrolóra obce sa uskutočnia podľa  odseku 3, §18a, zákona SNR 369/1990 v platnom znení.